א חלזון

א חלזון

החלזון של התלמודים, המדרשים והתרגום יונתן הוא Helzünä הסורי 1

ו- Halazün הערבי. בשפות אלו המילה מציינת: (1) חלזון קונכייה אדמתי,ה-limaçon הצרפתי (להבדיל מ- limace, חילזון עירום); (2) חלזון קונכייה ימי (limaçon de mer). אין ספק שיש לזה משמעות זהה במקורות היהודיים. קונכיית החלזון נקראת נרתיק; מלבוש.2 הפועל פצע employed of the crushing of the hillazon 3 המשמש לריסוק החלזון מתייחס בתנאית לחומר סרטני קשה כלשהו. נרמז רמז לקונכייה במגילה ז' א':

השפוני טמוני חול תני רב יוסף שפוני זה חלזון שמוני זו טרית חול זו זכוכית לבנה. רש"י מעיר: שפוני הוא דבר חשוב דלשו' ברייתא. סביר יותר, אני חושב, ש"שפוני" מתפרש במשמעותו המקראית של משהו נסתר מן העין, נסתר שמור; החלזון בעל הקונכייה או יותר נכון המין המסוים המניב את הצבע הסגול היקר. concealed4

חלזונא בתרגום הירושלמי לצלצל 5 יש לקרוא עם קוהוט על גבי רשות חלזונא helonas, corn-worm (Completum s.v. כחלזון הזה .חלזון בילקוט שמעוני,

6 לא יכול להיות נכון. קוהוט מתקן כפיליקון 7 – פלקו לאחר תנחומא ב. כפתרון חלופי הוא מציע לחבר את המילה עם אבן ברד. לא משנה מה תהיה הקריאה הנכונה חלזון בקטע הזה לא יכול, אני בטוח, לעמוד עבור: הזה היה יורד כקצץ את האלנות שנאמר יהרג בברד גפנם.

האם זה לא יהיה שטות גרידא לומר "איך נפלה אבן הברד? כמו אבן ברד הוא נפל תוך שהוא חוצב את העצים?"

חלזון במשנה 8 מבואר הרמב"ם:

שיצא עין בשר מותר וימשך עד שחופה קצת משחור העין ושמו מפורסם אצל הרופאים

בלשון ערבי טפרה (פרוש המשנה).

קשה לראות את הקשר של זה עם חלזון. אולי המראה החוסם את המבנה נקרא כך בגלל החומר דמוי הציפורן בקרום שלו (זפרה. השוואה שחלת = אוניקס = צפורן).

ספק אם ל- Halaz  (ערבית, לקלף עור, להסיר קליפה) יש קשר כלשהו עם חלזון. האם חלזון נגזר מזחל? זחל, חלז, חלזון. בדומה לרצפ צרפ, פחז חפז, וכו'. גם שחל, שחלת. חלזונות יתחלקו אפוא לשתי מחלקות גדולות: ,זחלים, חלזונות עירומים וחלזנות, חלזונות בעלי קונכיות: הטרנספוזיציה של העיצורים רק משמשת לציון ההבחנה. (בדומה ל- limaçe  , צרפתית לחלזונות עירומים ו- limaçon  לחלזונות עם קונכייה).

הקטע הבא בירושלמי גרם לפרשנים צרות רבות:

חזקיה אמר ההורג כינה בשבת כהורג גמל ובו׳ אמר ר׳ שמעון בן חלפתא ולא מחילזון שמענו וחלזון יש.לו גידין עצמות ולא כן תני כל דבר שאין גידין ועצמות אינו חי יותר מששה חדשים 9

וחלזון מ׳ וכו׳ מתפרשת על ידי הפרשנים כחקירה שלילית. לפיכך, הקטע קובע כי החלזון שייך לאותן צורות חיים נמוכות יותר שחסרות עצמות וגידים (ורידים, גידים, כלי דם) ואינם יכולים, על פי התלמוד, לחיות יותר משישה חודשים. 10

קוהוט, על אף שהביע בצדק חוסר שביעות רצון מההסברים שניתנו על ידי הפרשנים, מקדם את השקפתו, לפיה חלזון בקטע זה מייצג את החלז הערבי, מין כינה, ובכך מסכים עם ההקשר שמתחיל בהלכה 'הורג כינה וב'. אני לא יכול לקבל את הפתרון הקל הזה של הקושי. המחשבה כי אותה מילה אחת ויחידה הייתה אמורה לשמש לציון הן את הרכיכות והן את הכינה היא עלבון לראשונות כמו לאינטליגנציה של האנשים שיכולים לחשוב על השניים כך ללא הבחנה.

שוב, כיוון שחלזון מציין בכל מקרה גם חלזון בעל קונכייה, החוקר בירושלמי היה צריך להוסיף כינוי מסמיך לחלזון בהכרזה שאין לו עצמות וגידים, והוא לא יכול לחיות יותר מ-6 חודשים. תיקון כזה כמו חלז לחלזון יהיה הכרחי בהשערה של קוהוט. חוץ מזה, הפתרון של קוהוט באמת נכשל כשהוא מיושם על הפרשנות של הסוגיה בכללותה.

סנהדרין צ"א א (כיתוב עלה להר) חל, על פי Lewysohn. 11

 1. Smith, Payne, Lexicon Syriacum. 
 2. דברים פ״ח ,מדרש תהלים פסיקתא רויהי בשלח
 3. שבת דף ע״ה מעוד א
 4. כ׳ שם חלקת מחוקק ספון cf.צפון
 5.  Deuteronomy ch. 24, v.42.
 6.  Yalkut Shimoni, section ,185 וארא.
 7.  Yalkut Shimoni, section ,185 וארא.
 8.  Bekhorot II, 8.
 9.  Yerushalmi, Shabat I, 3.
 10. Or 12 months, Hullin 58a.
 11.  Lewysohn, Ludwig, Zoologie des Talmuds, Frankfurt (1858), p. 364 to Helix pomatia.